You are here

Vaste biomassa: wanneer duidelijke duurzaamheidscriteria?

De hout-energiesector heeft hoge verwachtingen in het kader van de Europese klimaatstrategie. Maar de mensen op het terrein willen meer duidelijkheid in termen van duurzaamheid. Fanny Pomme Langue, politiek directeur AEBIOM, heeft recent uitgelegd waarom.

Als we ons baseren op de statistieken doet de  houtenergiesector het heel goed in Europa. De toekomstige ontwikkelingen van biomassa voor warmte en elektriciteit wekken hoge verwachtingen in het kader van de Europese klimaatstrategie. Maar op de 11e ‘Rencontres de la Biomasse’ georganiseerd door ValBiom op 26 november 2014, uitte de vertegenwoordigster van de Europese vereniging AEBIOM - bestaande uit dertig verenigingen en honderden bedrijven uit de sector – Fanny Pomme Langue haar ongenoegen.

Als sinds 2009 heeft Europa een duidelijk standpunt over de kwestie van duurzaamheidscriteria in  vloeibare biomassa en biobrandstoffen en zij zijn nog steeds in gesprek over de duurzaamheidscriteria van vaste en gasvormige biomassa voor verwarming en opwekking van elektriciteit. Europa had er zich nochtans al in 2011 voor geëngageerd. En er zijn sindsdien talrijke studies uitgevoerd om het thema af te bakenen. Maar door de moeilijkheid in het bepalen van de betrokken gesprekspartners, heeft de Europese Commissie uiteindelijk aangekondigd dat geen geharmoniseerde wetgeving zou worden ingevoerd voor 2020. Europa gaat ervan uit dat de bestaande wetgeving - nationaal of Europees – ondertussen volstaat om dan nadien een duidelijker beeld te krijgen door het debat over de 2030-doelstellingen. Dit signaal heeft de mensen op het terrein heeft gerustgesteld. Deze willen liever een duidelijk en duurzaam signaal, met het risico dat ze hun projecten zouden moeten herzien om aan de wens van de Europese burgers voor een koolstofarme economie te voldoen.

Sindsdien hebben veel zelfstandigen en sommige verenigingen uit schrik voor een vacuüm het voorbouw genomen in de ontwikkeling van hun eigen certificerings- en controlesysteem om hun markt te beschermen tegen concurrentie en/of ongewenste invoer te voorkomen. Deze blokkades zijn al ingevoerd in strategische markten zoals houtpellets en industrieel gebruik van biomassa. Sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk (maar ook België werkt er aan) hebben hun eigen duurzaamheidscriteria uitgewerkt volgens de aanbevelingen in 2010 van de Europese Commissie.

Maar dit is niet voldoende om het bedenkelijk imago dat geleidelijk aan werd opgebouwd, weg te werken. Het debat rond biobrandstoffen heeft inderdaad zijn repercussies op vaste biomassa. Het publiek begint zich namelijk af te vragen of de houtenergiesector wel zo 'groen'  is zoals ze zeggen.

Om dat beschadigde imago weer op te krikken, heeft Europa in juli 2014 een niet-wettelijk document gepubliceerd met een inventaris van de vaste en gasvormige biomassasector voor de productie van elektriciteit, warmte en koude in termen van duurzaamheid. Een pleister op een houten been ... maar het verduidelijkt in ieder geval een aantal belangrijke punten. Het Europese rapport merkt in het bijzonder op dat er tot nu toe geen negatieve milieueffecten zijn vastgesteld op bossen voor de ontwikkeling van bio-energie. Het rapport benadrukt eveneens dat de meeste soorten biomassa die vandaag worden gebruikt in de productie van warmte en elektriciteit een echte besparing zijn in de uitstoot van broeikasgassen en dat de biomassa een essentiële rol speelt in het koolstofarmer maken van de economie. Om een orde van grootte te geven: hout en houtafval vertegenwoordigden in 2010  bijna de helft van het Europese verbruik van hernieuwbare energie. En in 2020 zal biomassa een bijdrage leveren van meer dan 50% in het realiseren van de Europese hernieuwbare doelstellingen.

Voor Fanny Pomme Langue richt de politiek zich op dit moment te veel op de angsten en de mogelijke negatieve aspecten van biomassa en besteed het niet genoeg aandacht aan de positieve bijdragen van de sector, bijvoorbeeld in termen van verbetering van het bosbeheer Europa. Dit zal het centrale thema zijn van de Workshop 'bio-energie', georganiseerd door de Federation Inter-Environnement Wallonie, in samenwerking met het Europese Milieubureau en BirdLife Europe op 12 februari in Brussel.

Catégorie: 
Débats
Filière: 
2